Vietnam

Hanoi: Ho Chi Min-Museum
thm000_V0001.jpg

Hanoi: Ho Chi Min-Superstar
thm001_V0002.jpg

Hanoi: Ho Chi Min-Mausoleum
thm002_V0003.jpg

Hanoi: Luftwaffen-Museum, MIG21
thm003_V0004.jpg

Hanoi:
Armee-Museum
thm004_V0005.jpg

Hanoi: Tempel der Literatur
thm005_V0006.jpg

Hanoi:
Altstadt
thm006_V0007.jpg

Hanoi
thm007_V0008.jpg

Hanoi:
Altstadt
thm008_V0009.jpg

Hanoi:
Glückliche Buddhas
thm009_V0010.jpg

Hanoi:
Wasserpuppen
thm010_V0011.jpg

Umgebung von
Hanoi
thm011_V0012.jpg

Umgebung von
Hanoi
thm012_V0013.jpg

Tempel nahe
Chua Huong
thm013_V0014.jpg

Halong-Bucht
thm014_V0015.jpg

Halong-Bucht
thm015_V0016.jpg

Halong-Bucht:
Dschunke
thm016_V0017.jpg

Halong-Bucht:
Supermarkt
thm017_V0018.jpg

Halong-Bucht:
Schwimmendes Dorf
thm018_V0019.jpg

Halong-Bucht
thm019_V0020.jpg

Halong-Bucht
thm020_V0021.jpg

Le Mat:
Tiger-Kobra
thm021_V0022.jpg

Sapa-Markt:
Zao-Frau
thm022_V0024.jpg

Sapa-Markt:
Zao-Frau
thm023_V0025.jpg

Trekking
bei Sapa
thm024_V0027.jpg

Trekking
bei Sapa
thm025_V0028.jpg

Bei Sapa:
Schwarze H'Mong
thm026_V0029.jpg

Dorf
bei Sapa
thm027_V0031.jpg

Trekking bei Sapa: Abendessen
thm028_V0034.jpg

Trecking bei Sapa: Rob
thm029_V0035.jpg

DMZ:
Vinh Moc-Tunnel
thm030_V0037.jpg

DMZ:
Amerikanisches Camp
thm031_V0038.jpg

Hue
thm032_V0039.jpg

Hue:
Zitadelle
thm033_V0040.jpg

Hue:
Königs-Grab
thm034_V0041.jpg

Hue:
Königs-Grab
thm035_V0042.jpg

Reisfelder
bei Hue
thm036_V0043.jpg

Reisfelder
bei Hue
thm037_V0044.jpg

Reisfelder
bei Hue
thm038_V0045.jpg

Reisfelder
bei Hue
thm039_V0046.jpg

Dorf bei Hue:
Video-Spiele
thm040_V0047.jpg

My Son
thm041_V0048.jpg

My Son
thm042_V0049.jpg

Hoi An
thm043_V0051.jpg

Hoi An:
Versammlungshalle
thm044_V0053.jpg

Hoi An:
Japanische Brücke
thm045_V0054.jpg

Hoi An:
Laternen-Geschäft
thm046_V0055.jpg

Hoi An: Thanh mit Reis-Papier-Bild
thm047_V0058.jpg

Hoi An-Strand: Melissa (England)
thm048_V0059.jpg

Hoi An-Strand:
Fischerboot
thm049_V0060.jpg

Nha Thrang: Strand
thm050_V0061.jpg

Nha Thrang:
Fischerei-Hafen
thm051_V0062.jpg

Nha Thrang:
Schlammbad
thm052_V0063.jpg

Tauchen bei
Nha Thrang
thm053_V0066.jpg

Cham-Rürme
thm054_V0067.jpg

Dalat: Markt
thm055_V0068.jpg

Dalat: Markt
thm056_V0069.jpg

Dalat:
Verrückter Mönch
thm057_V0071.jpg

Dalat: Hang Nga-Gasthaus
thm058_V0072.jpg

Dalat: Hang Nga-Gasthaus
thm059_V0073.jpg

Hühner-Dorf
thm060_V0075.jpg

Hühner-Dorf:
Rächerstäbchen
thm061_V0076.jpg

Cu Chi-Tunnel
thm062_V0078.jpg

Cao Dai: Kathedrale
thm063_V0080.jpg

Cao Dai: Kathedrale
thm064_V0081.jpg

Cao Dai: Mönche
thm065_V0083.jpg

Thanh Poh Ho Chi Min (Saigon)
thm066_V0084.jpg

Saigon
thm067_V0085.jpg

Saigon
thm068_V0086.jpg

Saigon: Wat
thm069_V0087.jpg

Saigon
thm070_V0088.jpg

Saigon:
Eis-Lieferdienst
thm071_V0089.jpg

Saigon: Vorbereitungen für Neujahr
thm072_V0090.jpg

Saigon:
Miles (USA) betrunken
thm073_V0091.jpg

Saigon: Elisabeth (Swiss) auf einem Cyclo
thm074_V0092.jpg

Long Hai:
Strandhaus
thm075_V0094.jpg

Long Hai-Strand
thm076_V0095.jpg

Sonnenaufgang in
Long Hai
thm077_V0097.jpg

Miles und Elisabeth
am Long Hai-Strand
thm078_V0098.jpg

Elisabeth und ich
am Long Hai-Strand
thm079_V0099.jpg

Elisabeth
am Long Hai-Strand
thm080_V0101.jpg

Am Long Hai-Strand
thm081_V0102.jpg

Wat bei
Long Hai
thm082_V0103.jpg

Alte Frau
thm083_V0104.jpg

Mekong-Delta-Tour
thm084_V0105.jpg

Mekong-Delta
thm085_V0106.jpg

Mekong-Delta
thm086_V0107.jpg

Mekong-Delta
thm087_V0108.jpg

Mekong-Delta
thm088_V0109.jpg

Mekong-Delta:
Schwimmender Markt
thm089_V0110.jpg

Mekong-Delta:
Schwimmender Markt
thm090_V0111.jpg

Mekong-Delta:
Schwimmender Markt
thm091_V0113.jpg

Mekong-Delta:
Elisabeth mit Ananas
thm092_V0114.jpg

Mekong-Delta
thm093_V0115.jpg

Mekong-Delta
thm094_V0118.jpg

Zurück zu
Süd-ost Asien